Κυριακη Γ΄ Ματθαιου – Μην αγωνιατε!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. στ' 22-33

ΜΗΝ ΑΓΩΝΙΑΤΕ !

«Μη ούν μεριμνήσετε... οίδε γαρ, ο πατήρ ύμών ο όυράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων»

Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας το άγχος αποτελεί όχι απλώς συχνό φαι­νόμενο άλλα πραγματική μάστιγα! Ό αγώνας για την καθημερινή επιβίωση, το αυξανόμενο φάσμα της ανεργίας, οι προβλέψεις για ένα δυσοίωνο μέλλον και πολλοί άλλοι λόγοι συντελούν, ώστε να δημιουργούν μέσα στην ψυχή έντο­νη ανησυχία και αγωνία. Ωστόσο ό Κύ­ριος μας καλεί να αποβάλουμε κάθε πα­ρόμοια ανησυχία: «Οίδε γάρ ό πατήρ υμών ό ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων», μάς λέει. Δεν χρειάζεται να αγωνιάτε, διότι ό Ουράνιος Πατέρας σας γνωρίζει όλες τις ανάγκες σας και συν­επώς θα τις καλύψει Εκείνος.

Αξίζει λοιπόν να υπογραμμίσουμε τρία σημεία με βάση τον ενθαρρυντικό αυτό λόγο του Κυρίου, τα οποία πολύ θα μάς βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του άγχους.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Ό Θεός ως Πάνσοφος και Παντογνώ­στης γνωρίζει όλες τις ανάγκες μας, μικρές και μεγάλες. Αυτό σημαίνει ή λέξη «οίδε»: Γνωρίζει ό Θεός! Και τα μεγάλα προβλήματα και τα μικρά. Και αυτά πού κανείς άλλος δεν καταλαβαίνει και μό­νοι μας παλεύουμε να τα ξεπεράσουμε. 'Όλα τα γνωρίζει ό Θεός. Τίποτε δεν του διαφεύγει, ακόμη και οι λεπτομέρειες της ζωής μας. Ό Ίδιος ό Κύριος μάς βεβαίω­σε ότι ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες· «πάσαι ήριθμημέναι είσί» (Ματθ. Γ 30, Λουκ. ιβ' 7)· πρά­γμα πού φανερώνει ότι ό Θεός προνο­εί και φροντίζει ακόμη και γι' αυτά στα οποία εμείς δεν δίνουμε καθόλου σημα­σία. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι γνωρίζει τις επείγουσες και μεγάλες ανάγκες μας και ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο γι' αυτές και πάνω απ' όλα για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας! Το άγρυπνο βλέμμα του μάς παρακολουθεί στοργικά και εγγυάται τη διαρκή προστασία μας, διότι όπως λέει κι ό θεόπνευστος ψαλ­μωδός: Ποτέ δεν κλείνει μάτι ό Θεός! «Ού νυστάξει ουδέ υπνώσει ό φυλάσ­σων τον Ισραήλ» (Ψαλμ. ρκ' [120] 4). Γι' αυτό και κοντά του αισθανόμαστε από­λυτη ασφάλεια και βεβαιότητα.

MAΣ ΑΓΑΠΑ

Ή αίσθηση αυτή της ασφάλειας αυξάνε­ται ακόμη περισσότερο όταν σκεφθούμε ότι Αυτός πού γνωρίζει τις ανάγκες και τα προβλήματα μας είναι ό Ουράνιος Πατέρας μας! Το λέμε και το επαναλαμ­βάνουμε στη γνωστή προσευχή: «Πάτερ ημών...». Άραγε έχουμε συνειδητοποιή­σει τί σημαίνει αυτό το «Πάτερ ημών»; Είναι Πατέρας μας ό πανάγαθος Θεός, κι εμείς παιδιά του αγαπημένα. Είναι Πα­τέρας μας και μας αγαπά με μία τέλεια αγάπη, ασύλληπτη για τον ανθρώπινο νου και ασύγκριτη με καθετί στον κόσμο.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ερώτη­μα πού θέτει σε άλλο σημείο ό Κύριος: Ποιος πατέρας από σάς, όταν ό γυιός του του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέ­τρα; Ή όταν του ζητήσει ψάρι, αντί για ψάρι θα του δώσει φίδι;... Άν λοιπόν ε­σείς οι άνθρωποι ενώ είστε αμαρτωλοί γνωρίζετε να δίνετε ό,τι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο στα παιδιά σας, πόσο περισ­σότερο ό Ουράνιος Πατέρας θα δώσει πλούσια τα αγαθά του σε όσους Του τα ζητούν; (Λουκ. ια' 11-13).

AYTΟΣ ΜΠΟΡΕΙ

Δεν είναι όμως μόνο ότι ό Θεός ως Παν­τογνώστης γνωρίζει τις ανάγκες μας και ως Πατέρας μας αγαπά. Είναι και το ότι ως παντοδύναμος Θεός μπορεί να μάς βοηθήσει! Αυτό είναι το τρίτο σημαντικό στοιχείο πού πρέπει να υπογραμμίσου­με: ή παντοδυναμία τού Θεού. Μπορεί να γνωρίζουν κι άλλοι τα προβλήματα μας, καθώς τα μοιραζόμαστε μαζί τους. Μπορεί να μάς αγαπούν και να μάς συγ­κινεί ή αγάπη τους. Ποιος όμως μπορεί να δώσει πραγματικά λύση στα μεγά­λα προβλήματα πού αντιμετωπίζουμε; Ποιος μπορεί να μάς εγγυηθεί ότι τίποτε δεν θα μάς λείψει; Μόνο ό παντοδύνα­μος Θεός. Διότι «παρά Θεώ πάντα δυ­νατά έστι» (Ματθ. ιθ' 26). Όλα είναι δυ­νατά για τον Θεό. Ακόμη και τότε λοιπόν πού βλέπουμε ότι οι δυσκολίες είναι αξε­πέραστες και τα πράγματα στενά από παντού, ας μην απελπιζόμαστε! Ό Θε­ός στον Όποιο πιστεύουμε είναι ό Ίδιος Θεός πού άνοιξε δρόμο στην Ερυθρά θάλασσα για τον εκλεκτό λαό του. Είναι Αυτός πού έθρεψε τούς Ισραηλίτες μέ­σα στην έρημο. Είναι Αυτός πού αιώνες τώρα επιτελεί μεγάλα και θαυμαστά στη ζωή του καθενός μας και στην Ιστορία του έθνους μας, ώστε να δοξάζεται από τα πλήθη των πιστών με τον υπέροχο ψαλμικό ύμνο: «Τις Θεός μέγας ως ό Θε­ός ημών; σύ εί ό Θεός ό ποιών θαυμάσια μόνος» (βλ. Ψαλμ. ος' [76] 14-15).

«Διώξτε το άγχος από τη ζωή σας!» Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού ιε­ρού Ευαγγελίου, το οποίο ακούσαμε από το ίδιο το στόμα του Κυρίου: «Μή μεριμνάτε.. »! Ας κάνουμε λοιπόν με επι­μέλεια το καθήκον μας κι ας μην αγω­νιούμε. Ό Ουράνιος Πατέρας γνωρίζει όλες τις ανάγκες μας και φροντίζει γι’ αυτές. Ας στηρίξουμε την πίστη και την ελπίδα μας σ' Εκείνον και να είμαστε βέβαιοι ότι ποτέ δεν θα μάς εγκαταλεί­ψει.

Ορθόδοξο Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ»

https://aktines.blogspot.com/2011/07/blog-post_02.html

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Δημοσίευση σχολίου

ΩΦΕΛΙΜΑ

ΓΕΡΟΝΤΕΣ

ΘΑΥΜΑΤΑ

 
Copyright © ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Designed by OddThemes | Distributed By Blogger Templates20