Προσευχή για αποτροπή χωρισμού, συμφιλίωση και αγάπη

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. (Αν δεν υπάρχει ιερέας, λέμε: «Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.»

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δι” ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου, Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και Ευλογημένος ο Καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πάντων ἡμῶν μνήσθητι, ἵνα ῥυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν· σοὶ γὰρ ἐδόθη χάρις πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν.

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, Ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ ’Οσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.
https://dimitrisotiropoulosbooks.ecwid.com/
ΨΑΛΜΟΣ 10ος
ΕΠΙ τῷ Κυρίῳ πέποιθα· πῶς ἐρεῖτε τῇ ψυχῇ μου· μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον; 2 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. 3 ὅτι ἃ σὺ κατηρτίσω, αὐτοὶ καθεῖλον· ὁ δὲ δίκαιος τί ἐποίησε; 4 Κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ· Κύριος ἐν οὐρανῷ ὁ θρόνος αὐτοῦ. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσι, τὰ βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 5 Κύριος ἐξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ, ὁ δὲ ἀγαπῶν τὴν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. 6 ἐπιβρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς παγίδας, πῦρ καὶ θεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος ἡ μερὶς τοῦ ποτηρίου αὐτῶν. 7 ὅτι δίκαιος Κύριος, καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητας εἶδε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.


ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κατά Μάρκον, Κεφ. 10/1-12
1 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.
2 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶγυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.
3 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς;
4 Οἱ δὲ εἶπον· ἐπέτρεψε Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι.
5 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶνἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην·
6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός·
7 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
8 Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία σάρξ·
9 ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
10 Καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν,
11 καὶ λέγει αὐτοῖς· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾿ αὐτήν·
12 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται.

Κομβοσχοίνι: Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» & « Άγιε Αρσένιε, πρέσβευε υπέρ ημών»

Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. 
Αμήν.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

60 σχόλια :

 1. Ανώνυμος18/3/19, 9:04 π.μ.

  Αμήν θεέ μου παναγαθε και παντοδύναμε ελέησον με και σωσον ημε απο κάθε κακό και στεναχώρια της ψυχής μου αμήν....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ασφάλεια δηξει ο κύριος το έλεος του σε όλες τις ταλαιπωρες ψυχές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αμήν μεγαλοδύναμε Θεε μου! Αν είναι θέλημα σου, βοήθησε τον να μου στείλει ενα φωτεινό σημάδι και φέρε μας πάλι κοντά όπως στην αρχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κάνε σε παρακαλώ να φύγει το τρίτο πρωσοπο από την σχέση μας. Και φέρε μας παλε πιο κοντά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος19/11/19, 1:45 π.μ.

  Σε παρακαλώ να φύγει το τρίτο πρωσοπο από την σχέση μας εαν υπαρχει. Φερτε τον πσλι δπιτι στσ παθδια του και την οικογενεια του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος8/12/19, 1:01 μ.μ.

  Αμήν θεέ μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος9/12/19, 6:22 μ.μ.

  Σε παρακαλώ Θεέ μου,βοήθησέ μας να μη χωρίσουμε ποτέ.Την αγαπώ κι εκείνη και τα τρία παιδιά μας. Βοήθησε να συγχωρέσει τα λάθη μου και να ζήσουμε αγαπημένοι. Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αμήν , βοήθησε Κύριε μου να βρει των εαυτό της και να γυρίσει στην στέγη μας, βοήθα να την δεχτουν τα παιδιά μας και μένα με περισσότερη υπομονή, 2 χρόνια είναι πολλά για ανήλικους... Την προσευχή μου για όλους σας αδερφοί μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος9/2/20, 12:17 μ.μ.

  ΑΜΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΣ ΤΗ ΦΩΤΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος9/2/20, 12:18 μ.μ.

  ΑΝΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΠΙΣΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος29/2/20, 2:46 π.μ.

  10 Χρόνια υποφέρω μου εχεί γίνει σαράκι που με τρώει μέρα με την ημέρα κι όμως ακόμα ελπίζω και περιμένω.Θέλω να μάθει πώς νιώθω Ίσως τότε με νιώσει κι αυτός.Δέν περνάει μέρα που να μην τον σκέυτομαι.Παρακαλώ τον Θεό και την Παναγιά να με βοηθήσει.Αμήν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος1/4/20, 8:48 μ.μ.

  Κανε να γυρίσει και πάλι σε μένα η Δήμητρα Θεέ μου. Αμήν 🙏

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Παναγία μου συγχώρεσε μας και σε παρακαλώ δω σε μας μια άλλη ευκαιρία στην σχέση μας ...Ευχαριστώ για την δύναμη που μου δίνεις κάθε φορά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος5/8/20, 1:32 μ.μ.

  Σε παρακαλώ θεέ μου κανε το θαύμα σου να γυρίσει σε μενα! Σε ικετεύω.... τον αγαπώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ανώνυμος23/8/20, 1:07 π.μ.

  Την αγαπώ Θεέ μου όπως και τα παιδιά μας. Σε παρακαλώ βοηθά να γίνουν όπως πριν. Αμήν Θεέ μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος15/9/20, 6:38 μ.μ.

  Βοήθησε Θεε μου να ξανα είμαστε μαζί 🙇‍♀️

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος14/10/20, 10:22 π.μ.

  Κύριε μου..Θεέ μου.!!!κανε μας οπως πριν...ρίξε την θεία φωτίσει στο μυαλό τις και να γυρίσει!!
  Δεν αντεχω.!!😢

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ειναι σε αλλη σχεση μετα το διαζυγιο. Ελπιζω σε εσενα Κυριε να με συγχωρεσεις για τα οποια δικα μου λαθη και να σμιξω και παλι με τον αντρα μου. Σε παρακαλω μεσα απο την καρδια μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Βοηθά Παναγία μου να γυρίσει πίσω.. και θα διορθώσω όλα τα λάθη μου.. διοξε το τρίτο πρόσωπο σε παρακαλω.. αμήν μια προσευχή για όλου εδώ που είναι πληγωμένοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος6/1/21, 11:46 μ.μ.

  ΘΕΟΥΛΗ ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΤΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΕΡΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΝΑ ΣΜΙΞΩ ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ.. ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΕΞΩ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΘΕΟΥΛΗ ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΤΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΕΡΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΝΑ ΣΜΙΞΩ ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ.. ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΕΞΩ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Κανε παντοδυναμε θεε μου να γυρισει πισω η Ειρηνη και να μου συχγωρεσει τα λαθη μου να γυρισει σε μενα και να ειμαστε οπως πριν αγαπημενοι και ισος ακομα καλυτερα ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος2/3/21, 6:29 μ.μ.

  Παναγια μου Σε αγαπω και σε ευχαριστω για ολα. Η ψυχη μου ποναει Χριστε μου. Ας γινει το θεληλα σου. Δωσε φως στην ψυχη μου να το αντεξω. Συγχωρεσε με Θεε μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος30/3/21, 11:12 μ.μ.

  Αρχαγγελε είχα έναν Άγγελο σου στην ζωή μου και τον πλήγωσα. Δώσε της δύναμη να βρει το φως και πάλι στην ψυχή, δώσε της δύναμη να με δεχτεί πάλι στην αγκαλιά της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος31/3/21, 9:46 μ.μ.

  Βοηθησε με παναγια μου Μεγαλοχαρη να γυρισει πισω ο αντρας μου σε εμενα κ στο μωρο μας. Ποναει η ψυχη μου. Δωσε μου κουραγιο θεε μου. Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος2/4/21, 11:09 μ.μ.

  Χριστε μου ας γινει το θελημα σου. Παντοδυναμε βοηθησε με να σταθω στα ποδια μου για μενα κ το παιδι μας κ αν ειναι το θελημα σου ας γυρισει σε εμας. Υποφερω βοηθησε με Χριστε μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Χριστέ μου βοηθεισαι με και δε θα τον πληγωσω ξανα ουτε θα τον βάζω να ορκίζεται στο ονομα σου για να τον πιστέψω.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Χριστέ μου...Παναγίτσα μου θεουλη μου.Η ψυχή και η καρδιά μου πονά.Μακρια τού..Κάθε μέρα και ένας Γολγοθάς..Σας ικετεύω συγχωρέστε με και φέρτε τον μου πίσω...Σαν νεκρή ζωντανή ΝΙΏΘΩ..Σας ΙΚΕΤΕΎΩ ελέηστε και ευλογηστε να επέλθει ξανά ΕΠΑΝΑΣΎΝΔΕΣΗ και να γίνει δυνατη η αγάπη μας με ειρήνη και αγάπη.Αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος19/8/21, 6:53 μ.μ.

  Κάνε Χριστουλη μου και Παναγίτσα μου να αλλάξει γνώμη και να μην με χωρίσει την αγαπάω και έχω μετανιώσει για τα λάθη μου...θα την κάνω ευτυχισμένη και θα την παντρευτώ και θα κάνουμε οικογένεια και θα της δείχνω κάθε μέρα το πόσο πολύτιμη είναι για εμένα 🙏🙏🙏

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος30/8/21, 12:07 π.μ.

  Να γυρίσει πίσω σε μένα ξεχνόντας όλες τις άσχημες στιγμές του παρελθόντος και να μοιραστούμε τις ζωές μας σε μια κοινή πορεία με αγάπη ειλικρίνεια σεβασμό και εμπιστοσύνη. Είναι ο άνθρωπος μου και τον αγαπώ.Εγω ξεχνάω τις άσχημες στιγμές που ο διάβολος έσπειρε μεταξύ μας. Αμήν Παναγία μου 🙏

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος22/9/21, 8:56 μ.μ.

  Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, έμαθα από τα λάθη μου. Σας παρακαλώ, φέρτε την αγάπη μου πίσω!Υπόσχομαι να τον αγαπώ πιο πολύ και να κάνω ό,τι μπορώ για να επανορθώσω για τις πληγές που του προκάλεσα. Λυπηθείτε με. Είναι η αγάπη μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ανώνυμος22/9/21, 9:06 μ.μ.

  Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, σας παρακαλώ φέρτε μου πίσω την αγάπη μου. Έμαθα από τα λάθη μου. Υπόσχομαι να τον αγαπάω πιο πολύ και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον κάνω ευτυχισμένο και να κλείσω τις πληγές που του άνοιξα. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Όσο με αγαπά ακόμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, σας παρακαλώ, φέρτε πίσω την αγάπη μου. Έμαθα από τα λάθη μου και υποφέρω. Σας υπόσχομαι να τον αγαπάω ακόμα πιο πολύ και κάνω ό,τι μπορώ για να κλείσω τις πληγές που του άνοιξα και για να τον κάνω ευτυχισμένο. Είναι η ζωή μου, η αγάπη μου. Δώστε τον μου πίσω, τώρα που με αγαπά ακόμα. Σας παρακαλώ. Τον αγαπάω πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, σας παρακαλώ, φέρτε πίσω σε μένα την αγάπη μου. Υποφέρω τόσο πολύ που δεν είμαστε μαζί, η ζωή μου έχει σβήσει. Έμαθα από τα λάθη μου και σας υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ για να επανορθώσω και να τον κάνω ευτυχισμένο. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Μην μου στερείτε τη ζωή μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Θεέ μου Παντοδύναμε, Χριστέ μου και Παναγία μου που με βοήθησες πολύ, σας παρακαλώ φέρτε μου πίσω την αγάπη μου. Έμαθα από τα λάθη μου. Υπόσχομαι να του φέρομαι όπως του αξίζει. Τον αγαπάω πολύ. Δώστε μου την ευκαιρία να τον κάνω ευτυχισμένο. Βοηθήστε με όσο με αγαπάει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Θεέ μου Παντοδύναμε, Χριστέ μου, Παναγία μου που με βοήθησες πολύ, σας παρακαλώ φέρτε πίσω σε μένα την αγάπη μου. Το ξέρω πως τον πλήγωσα και πως δεν φέρθηκα εντελώς σωστά, όμως έμαθα από τα λάθη μου και κάθε μέρα υποφέρω. Δώστε μου σας παρακαλώ την ευκαιρία να είμαστε ξανά μαζί, να κλείσω τις πληγές του και να τον κάνω ευτυχισμένο. Δώστε μου την ευλογία να περάσω τη ζωή μου μαζί του, να δημιουργήσουμε μαζί οικογένεια. Τον αγαπάω τόσο πολύ. Ήμουν ευτυχισμένη Θεέ μου, λυπήσου με, και εμένα και την οικογένειά μου, που υποφέρουν μαζί μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Θεε μουυ σε παρακαλω βοηθησε με να τα ξαναβρωω με το αγορι μου σε παρακαλω παντοδυναμεε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Θεε μου παντοδυναμε βοηθησε με να ειμαι με τον αγαπημενο μου ξερω οτι εκανα λαθη πολλα αλλα τα εχω μετανιωσει θελω την βοήθεια σου σε παρακαλω βοηθησε με να ειμαστε μαζιι αγαπημένοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΩΦΕΛΙΜΑ

ΓΕΡΟΝΤΕΣ

ΘΑΥΜΑΤΑ

 
Copyright © ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Designed by OddThemes | Distributed By Blogger Templates20